Z myślą dania szansy na pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego w wieku od chwili urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole Ministerstwo Edukacji Narodowej 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 68, poz. 587 z późn.zm.).

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w poradni – ale w szczególnie uzasadnionych uzasadnionych przypadkach mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Definicja „dziecko zagrożone niepełnosprawnością” oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.