Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na czyj wniosek i gdzie można uzyskać taką opinię?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające przy poradni na wniosek rodzica. Pracownicy poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie dokumenty są wymagane przy staraniu się o  otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
Aby zespół orzekający działający w  poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba
wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni .
Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:
1. zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (otrzymają druk w poradni),
2. opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,
3. wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (odpowiedni druk otrzymają w poradni).

Jeśli dziecko otrzyma opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju co należy zrobić?
Z opinią rodzice udają się do poradni lub placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju.
Rodzice dowiedzą się szczegółowo jak będzie wyglądała praca specjalistów z dzieckiem, zostanie przedstawiony im program edukacyjno-terapeutyczny i plan zajęć dziecka. Należy liczyć się z tym, że rodzic musi wygospodarować sobie czas, ponieważ w zajęciach wczesnego wspomagania bierze czynny udział.

Jacy specjaliści pracują z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?
W pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju pracują : psycholog, logopeda, pedagog. oligofrenopedagog, fizjoterapeuta lub inny specjalista w zalezności od problemu rozwojowego dziecka.