Wykaz głównych jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10 dających wskazania do udzielania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji:

1. NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
• stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
• stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –   P03
• opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
• zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską urodzeniową masą ciała – P07

URAZ PORODOWY
• rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
• inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
• uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
• inne urazy porodowe – P15

ZABURZENIA ODDECHOWE I SERCOWO-NACZYNIOWE SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
• niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
• zaburzenia oddychania noworodka – P22
• zamartwica urodzeniowa – P21

ZABURZENIE KRWOTOCZNE I HEMATOLOGICZNE U PŁODU I NOWORODKA
• śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka – P52
• inne krwotoki u noworodka – P54

INNE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
• drgawki noworodka – P90
• inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
• zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94

2. WRODZONE WADY ROZWOJOWE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE:
• przepuklina mózgowa – Q01
• małogłowie – Q02
• wodogłowie wrodzone – Q03
• rozszczep kręgosłupa – Q05
• inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07

WRODZONE WADY ROZWOJOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO:
• rozszczep wargi i podniebienia – Q37
• wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej – Q67
• palce dodatkowe – Q69
• zrost palców – Q70
• zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73

INNE WADY ROZWOJOWE
• inne określone zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów – Q87
• inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej – Q89

ABERRACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
• zespół Downa – Q90
• zespół Edwardsa i zespół Patana – Q91
• zespół Turnera – Q96
• inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
• monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
• inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99

3. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
• następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09

UKŁADOWE ZANIKI PIERWOTNE ZAJMUJĄCE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
• zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G12

ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH
• dystonia – G24
• inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
• zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach  sklasyfikowanych gdzie indziej – G26

ZABURZENIA OKRESOWE I NAPADOWE
• padaczka – G40
• stan padaczkowy – G41

CHOROBY POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH I MIĘŚNI
• miastenia ciężka rzekomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe – G70
• pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71

PORAŻENIA MÓZGOWE I INNE ZESPOŁY PORAŻENNE
• dziecięce porażenie mózgowe – G80
• porażenie połowicze – G81
• porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
• inne zespoły porażenne – G83

INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO
• wodogłowie – G91
• encefalopatia toksyczna – G92
• inne zaburzenia mózgu – G93
• inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98

4. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA
• upośledzenie umysłowe lekkie – F70
• upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
• upośledzenie umysłowe głębokie – F72
• upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
• specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – F80
• zaburzenia artykulacji (dyslalie) – F80.0
• zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
• zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów – F80.2
• zaburzenia mowy BNO – F80.9
• specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
• autyzm dziecięcy – F84.0
• autyzm atypowy – F84.1
• zespół Retta – F84.2
• zaburzenia zachowania – F91
• zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
• lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
• zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
• mutyzm wybiórczy – F94.0
• tiki – F95
• zespół tików głosowych i ruchowych (zespół de la Tourette’a) – F95.2
• stereotypie ruchowe – F98.4
• opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62

5. CHOROBY OKA – UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA
• upośledzenie widzenia – H53
• zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
• ślepota i upośledzenie wzroku – H54
• ślepota obuoczna – H54.0
• upośledzenie wzroku – H54.2
• nieokreślona utrata wzroku – H54.7

6. CHOROBY UCHA – INNE CHOROBY UCHA
• głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
• głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
• głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
• głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
• głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
• inna głuchota – H91
• ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
• inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2